Nový styl svícení


Tyto klasické žárovky jako vidíte na obrázku níže se totiž propadly do svÄ›tových dÄ›jin a již nebudou obnovovány. Možná je jeÅ¡tÄ› nÄ›kde seženete, ale Äasem by mÄ›l i jejich prodej úplnÄ› zaniknout. Na svÄ›t pÅ™icházejí nové, Å¡etrnÄ›jší.

Stará žárovka

NejvÄ›tší novinkou jertuÅ¥ová výbojka, a pokud se domníváte, že netušíte oÄ jde, tak to jste naprosto vedle. Můžete je totiž vidÄ›t naprosto, nebo minimálnÄ› skoro vÅ¡ude. Tento název je totiž jen definice druhu zářivky.

Totiž, věc se má tak, že nízkotlaké rtuťové výbojky jsou na rozdíl od vysokotlakých stále provozovány na mnoha místech a jejich výhody jsou bez diskuzí.

SvÄ›telné zdroje lze v podstatÄ› rozdÄ›lit na dva druhy. Na zdroj přírodní a zdroj umÄ›lý. Kam patří právÄ› vÅ¡echny ÄlovÄ›kem vyrobená svítící tÄ›lesa snad ani netÅ™eba psát. Nu, a právÄ› sem zapadá i popisovaná rtuÅ¥ová výbojka, tedy, zářivka.

ProÄ použito v názvu jediného tekutého kovu? Protože v jeho parách zaÄne elektrický výboj svítit. SamozÅ™ejmÄ› kromÄ› rtuÅ¥ových par jsou zde i jiné slouÄeniny. A právÄ› díky jim „to svítí“ ale v ultrafialové oblasti, tedy tam, kde to lidské oko nevidí. Teprve až díky luminoforu naneseném na stÄ›nu sklenÄ›né trubice nám zaÄne svítit svÄ›tlo tak, jak jsme zvyklí a jak to pÅ™esnÄ› potÅ™ebujeme. Totiž, zde si dovolím citovat, protože je tato vÄ›ta pro mne nestravitelná. „Každý plyn v závislosti na struktuÅ™e jeho atomu emituje urÄité vlnové délky, které září v různých barvách svÄ›tla.“ Pokud jste to pochopili, máte můj obdiv, pokud ne, tak pokraÄujte v poklidu ve Ätení dále. Tam už se s tím totiž nesetkáte, pÅ™enecháme to odborníkům a lépe chápajícím.

Nový druh žárovky

Pro naÅ¡i informaci bude naprosto staÄit, že výbojky vydají více svÄ›tla nežli žárovka a pÅ™i tom spotÅ™ebují o hodnÄ› ménÄ› energie. Tedy, jejich nákupem Å¡etříte vlastní kapsu a jen toto jistÄ› není zanedbatelné. Navíc, prý tím podpoříte i ekologii celé planety.