Zábava

Nahradí zářivka žárovku?


Po dlouhou dobu byla zdrojem umÄ›lého osvÄ›tlení žárovka. Ta se od svého vzniku prakticky vůbec nezmÄ›nila, aÅ¥ už se jedná o tvar nebo celkové provedení. To je důkazem toho, že se jednalo o skuteÄnÄ› dobrý vynález, který již nepotÅ™eboval úpravy.

Pak se však objevil nový světelný zdroj. Byla jím zářivka LightPark. Ta fungovala na poněkud jiném principu. Zatímco žárovka funguje tak, že se rozžhaví na vysokou teplotu drátek umístěný ve skleněné baňce, ve které je vakuum aby se předešlo vzniku ohně, zářivky fungují trochu jinak.

zarivka1

Jedná se o sklenÄ›nou trubici, naplnÄ›nou plynem Äi smÄ›sí plynů, které pÅ™i vyšší teplotÄ› vydávají svÄ›tlo. Na onu požadovanou teplotu jsou potom dostávány pomocí elektrických výbojů. Nevýhodou je, že v závislosti na objemu plynu a tedy velikosti sklenÄ›né nádoby mohlo chvíli trvat, než se dosáhlo požadované teploty a tedy i plného jasu. Obvyklá doba byla kolem deseti minut.

Výhodou však byla úspornost. Jakmile se totiž dosáhlo dané teploty, na její udržování bylo nutné už jen minimum energie, a to díky reakcím, které v plynu probíhají a které samy o sobě generují teplo. Zdálo by se tedy, že je to dobrý způsob, jak ušetřit peníze.

zarivka2

Přesto se v domácnostech příliš neuchytila, a to především právě kvůli dlouhé době, která byla potřeba k plnému nažhavení. Uplatnění však našla tam, kde je nutno svítit prakticky neustále, jako jsou obchody, chodby nemocnic a podobně.

AvÅ¡ak vývoj se nezastavil, a to platí i pro zářivky. Byla objevena smÄ›s plynů, která vydává jeÅ¡tÄ› více svÄ›tla. To znamenalo, že bylo možné použít k dosažení stejné svítivosti nádobu podstatnÄ› menšího objemu, Äímž se samozÅ™ejmÄ› velmi zkrátila doba, potÅ™ebná k dostateÄnému zahřátí plynů.

Bylo pak již jen otázkou Äasu, kdy budou tyto trubiÄky zahnuty do tvaru žárovky a kdy bude závit upraven tak, aby pasoval na běžný lustr. Dnes je tedy můžeme koupit prakticky v každém obchodÄ› a pomalu si získávají na pozornosti. Nahradí nÄ›kdy klasické žárovky? Uvidíme.

Co víte o žárovkách ve svém automobilu?


Vyznat se v automobilu není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Zvládnout jeho ovládání na jedniÄku totiž ani zdaleka nespoÄívá jen v tom, jak umíte toÄit volantem a Å¡lapat na brzdu a na plyn. Také byste mÄ›li vÄ›dÄ›t nÄ›co o technickém stavu svého automobilu, a o tom, jak jej v případÄ› potÅ™eby opravit. JedinÄ› tak se můžete na silnicích pohybovat bezpeÄnÄ›, nevěříte?

pre-owned-2834486_640

Ani to, že svůj automobil svěříte Äas od Äasu na prohlídku a seřízení do servisu vám nezajistí, že vás cestou nepotká nehoda. TÅ™eba jen ta nejmenší, jako je prasklá autožárovka.

Na první pohled se jedná o zcela zanedbatelný detail. Ale není, a to ani v situaci, kdy řídíte jen a pouze za bílého dne. I v takovém případÄ› je vaší povinností zajistit, aby vaÅ¡e vozidlo bylo řádnÄ› osvÄ›tleno. Navíc, nikdy nevíte, kdy se zmÄ›ní poÄasí – tÅ™eba už za dalším kopcem to může vypadat úplnÄ› jinak. StaÄí prudká bouÅ™e a nedostateÄné osvÄ›tlení vozidla se může stát příÄinou vážné nehody.

sparkler-4629347_640

Proto platí, že jakmile zjistíte, že vám svÄ›tla nefungují tak, jak řádnÄ› mají, musíte svítidlo okamžitÄ› vymÄ›nit za nové. VždyÅ¥ je povinností každého Å™idiÄe, mít náhradní autožárovku zaÅ™azenou ve své povinné výbavÄ›. Nezbytné je proto vÄ›dÄ›t, která z nich kam patří.

Existuje hned nÄ›kolik základních typů svítidel. TÅ™eba žárovky w5w patří do boÄních a zadních svÄ›tlometů. Do potkávacích a dálkových svÄ›tlometů je tÅ™eba zajistit typ h7 nebo h4 podle typu vaÅ¡eho vozidla. A samostatnou kapitolou jsou vnitÅ™ní kontrolky.

Když chcete mít jistotu, že se nezmýlíte, měli byste si vše ověřit v manuálu vašeho vozu. O jaký konkrétní typ se jedná, zjistíte také na patici stávající žárovky. Navíc, nejde pouze o její typ, ale také o to, jaké má napětí a příkon, svítivost, životnost, i další parametry.

To vÅ¡e, a jeÅ¡tÄ› mnohem víc, byste mÄ›li vÄ›dÄ›t, když chcete svůj vůz na cestách řídit bezpeÄnÄ›.

Na jakém principu funguje zářivka


My lidé jsme denní tvorové. Na rozdíl například od koÄek nejsme vybaveni schopností vidÄ›t i pÅ™i nízkém svÄ›tle. OvÅ¡em vzhledem k tomu, že náš životní styl vyžaduje, abychom byli aktivní i v dobÄ›, kdy je tma, obzvláštÄ› zimÄ›, je osvÄ›tlení nezbytnÄ› nutné.klasická žárovka položená

Velmi dlouho nám svÄ›tlo poskytoval oheň, aÅ¥ už ve formÄ› pochodní nebo pozdÄ›ji plynových lamp. Je samozÅ™ejmé, že tento způsob svícení nebyl nejbezpeÄnÄ›jší, a že docházelo k mnoha nehodám a požárům. Tak tomu bylo až do vynálezu žárovky v 19. století.

Žárovka pÅ™edstavovala revoluÄní vynález. Namísto ohnÄ› fungovala na principu rozžhavení drátků na vysokou teplotu, Äímž zaÄaly zářit. Musely být umístÄ›ny ve vakuu, aby se zabránilo hoÅ™ení – bez kyslíku není vznik plamenu možný. To bylo zajiÅ¡tÄ›no sklenÄ›nou bulkou, do které byly drátky umístÄ›ny a která je zároveň chránila pÅ™ed poÅ¡kozením.

Vývoj se ovšem nezastavil. Elektřina není zadarmo, a tak se hledaly možnosti výroby světelného zdroje, který by jí tolik nespotřeboval. Výsledkem tohoto bádání se stala zářivka. Jedná se obvykle o trubici, naplněnou plynem, který při vyšší teplotě svítí. Ono rozžhavení je samozřejmě prováděno elektrickým proudem.

Mezi nevýhody patří to, že díky mnohem vÄ›tšímu objemu a množství plynu oproti klasickému žárovkovému drátku trvá mnohem déle, než se dostateÄnÄ› rozžhaví tak, aby svítil plným jasem. U nÄ›kterých starších typů to může trvat až kolem deseti minut. BÄ›hem této doby samozÅ™ejmÄ› spotÅ™ebuje https://www.root.cz/clanky/tezba-bitcoinu-spotrebuje-30-twh-za-rok-jako-pul-ceska-nebo-cele-slovensko/ nejvÄ›tší množství elektÅ™iny. Jakmile dosáhne potÅ™ebné teploty, není spotÅ™eba příliÅ¡ velká.tunel osvÄ›tlený zářivkami

Z tohoto je patrné, že se příliÅ¡ nehodí pro místa, kde se svítí pouze krátce a nárazovÄ›, což je také případ mnoha místností v naÅ¡ich domech. Naopak v místech s nepÅ™etržitým provozem, kde je nutné svítit neustále, jako například v nemocnicích Äi továrnách, je její využití vhodné a pomáhá zde snížit náklady za elektÅ™inu.

Jak vybírat žárovky do auta a neudělat žádnou chybu


Správná autožárovky by mÄ›la dokonale sedÄ›t, mÄ›la by mít dlouho životnost, aby nebylo potÅ™eba ji zase v brzké dobÄ› znovu vyměňovat, mÄ›la by co nejlépe svítit a poskytovat tak Å™idiÄi dostatek svÄ›tla zároveň by vÅ¡ak žárovka nemÄ›la moc oslňovat. To jsou pravidla, bez kterých správnou žárovku do auta nikdy nenajdete. Řídit byste se mÄ›li podle pokynů výrobce, co jeÅ¡tÄ› udÄ›lat pro to, aby vám žárovka do auta perfektnÄ› sedÄ›la?umíte vybrat správnou autožárovku

Jaký typ žárovky bude potřeba

Nikdy nesmíte zamÄ›nit typ žárovky doporuÄovaný výrobcem automobilu u. Pokud si nejste jistí, o jaký typ se jedná ve vaÅ¡em případÄ›, urÄitÄ› vypátrejte, kde schováváte manuál k vozidlu a nahlédnÄ›te do nÄ›j. Pokud už jej nemáte, nezoufejte. Správný typ žárovky naleznete napsaný i na samotné staré žárovce, kterou nejprve odÅ¡roubujte a podívejte se, než zaÄnete vůbec novou žárovku shánÄ›t.
Ve velké vÄ›tÅ¡inÄ› případů se setkáváme s dvojím typem žárovek do auta. Žárovka H4 je dvouvláknová žárovka a používá se pro jednodušší svÄ›tla, žárovka H7 je jednovláknové žárovka urÄená pro moderní svÄ›tlomety, které mají oddÄ›lené dálkové a potkávací svÄ›tla.

Aby žárovka dlouho a dobře svítila

Velmi důležité je i to, jak dlouho a jak silnÄ› bude vaÅ¡e nová žárovka svítit. VýmÄ›na žárovky v automobilu nepatří k jednoduchým a nejsnadnÄ›jším Äinnostem, proto je důležité vybrat nejen správný typ žárovky ale také kvalitní produkt s dlouho životností. Mezi hlavní parametry, kterých je potÅ™eba si pak všímat, patří svÄ›telný tok.každá žárovka je jiná
Ten se pohybuje okolo 1500 lumen u opravdu kvalitních svítidel. Jestliže narazíte na žárovku, která má ménÄ› jak 1400 lumen, radÄ›ji o ní ani neuvažujte. Takové žárovky nesvítí dostateÄnÄ› silnÄ›. Pozor pak ale i na příliÅ¡ výkonné žárovky, které jsou zakázané, protože by mohli oslňovat protijedoucí Å™idiÄe na silnici. Jedná se o výraznÄ› vyšší svÄ›telný tok, od 1500 lumen nahoru.
Co se týÄe životnosti žárovky, platí jednoduché a prosté pravidlo, Äím vyšší je její výkon, tím kratší bude mít i životnost.

Kvalitní světla pro lepší přehled na vozovce


Říká se, že v naÅ¡ich konÄinách nejsou cesty zrovna extra kvalitní a do jisté míry je to pravda. Na kvalitÄ› Äi nekvalitÄ› cest hodnÄ› záleží, a to nejen z důvodu možného poÅ¡kození vozidla, ale rovněž i zvýšené možnosti být souÄástí dopravní nehody. Na Å¡patných cestách se hůře jezdí a je statisticky dokázáno, že tam dochází i k více nehodám. Ve dne se dá nepříjemnostem na vozovkách jako jsou tÅ™eba díry relativnÄ› snadno vyhnout, jelikož je ÄlovÄ›k vidí dlouho dopÅ™edu, ale pokud jedete v noci, je to daleko komplikovanÄ›jší.SvÄ›tla musí být kvalitní
I proto je vhodné používat kvalitní svÄ›tla, díky kterým dokážete rozeznat i menší hrbolek i když zrovna panuje ona povÄ›stná tma jako v pytli. Možností je dnes více než dost, ale v případÄ›, že toužíte po opravdové kvalitÄ›, urÄitÄ› si poÅ™iÄte žárovku h7, a to do obou reflektorů.

Dobrá viditelnost je důležitá

Pokud neuvidíte na cestu, jen těžko máte nadÄ›ji, že dojedete do svého cíle v pořádku, tedy bez nehody. Z toho důvodu je nutné vybrat si do svých svÄ›tlometů opravdovou kvalitu. Žárovky h7 splňují veÅ¡keré myslitelné i nemyslitelné parametry Å¡piÄkové kvality, takže pokud si je nainstalujete do svého vozu, chybu urÄitÄ› neudÄ›láte. Jedná o skvÄ›lý svÄ›telný zdroj, který dobÅ™e poslouží nejen bÄ›hem noÄních jízd, ale rovněž i za dne, kdy rovněž může být snížená viditelnost, a to kupříkladu prostÅ™ednictvím hustého deÅ¡tÄ›, sněžení, případnÄ› spadlé mlhy. RozhodnÄ› nekupujte e žádné ménÄ› kvalitní náhražky, které jsou obvykle dovezené z Číny. Tento druh svÄ›tel rozhodnÄ› není tak dobrý, jako žárovky h7.Vhodné svÄ›tlo do auta

Instalace je jednoduchá

Nechcete-li zbyteÄnÄ› utrácet za profesionální instalaci, klidnÄ› ji můžete provést sami svépomoci. Je vÅ¡ak nutné umÄ›t odmontovat svÄ›tlomet, což je u nÄ›kterých typů vozidel složitÄ›jší, než by se možná zdálo. V případÄ› delšího tápání není nic jednoduššího než použít manuál k vozu. Pokud ho nemáte po ruce, můžete si ho vÄ›tÅ¡inou stáhnout z internetu.

Když zásuvky a vypínače, tak ty, které se vám přizpůsobí


Víte, v Äem jsou vypínaÄe unica jiné, lepší než ostatní? Je to jednoduché, staÄí se podívat na to, jak vypadají! Zatímco dobrou kvalitu produktů vám nabídnou i jiní výrobci, dokonalý vzhled ne. A pokud jde o barvy, tak ty budete na trhu hledat téměř marnÄ›. PÅ™itom staÄí navÅ¡tívit nabídku od výrobce schneider electric a zabrousit do jeho produktové Å™ady schneider unica a jistÄ› si vyberete to pravé.barevná paleta
A je úplně jedno, o jakou barvu máte zájem. Budete překvapeni tím, jak je nabídka široká a barevná škála pestrá. Můžete volit nejen z jednotlivých druhů barev, ale také z jejich barevných odstínů. Nakonec možná zjistíte, že vybrat si toho pravého elektrického pomocníka do vaší domácnosti není jen tak, protože je jasné, že zvolený odstín musí dokonale sedět, takže svůj výběr budete muset pořádně promyslet.
Navíc, nejde jen o barvy. V nabídce jsou i pěkné tvary, protože i na nich záleží. Stejně tak jako na celkově přitažlivém designu.

Jak je možné, že si můžete vybírat?

Takové možnosti máte jen díky unikátnímu modulárnímu systému produktů Å™ady schneider unica. Každý vypínaÄ anebo zásuvka sestává ze dvou základních Äástí. K nim se Å™adí univerzální strojek a unikátní rámeÄek. Zatímco strojky osadíte do zdí pouze jednou, a poté už navždy zůstanou na svém místÄ›, rámeÄky můžete mÄ›nit tak Äasto, jak budete chtít.bílé zásuvky, zeÄ

A co když se rozhodnete pro změnu?

Díky chytrému modulárnímu systému to není ani ten nejmenší problém. VýmÄ›na svrchního rámeÄku je otázkou nÄ›kolika okamžiků a jednoduchého pohybu ruky. SpolehlivÄ› se pÅ™itom obejdete bez elektrikáře, protože strojky zůstanou na svém místÄ›. StaÄí si nakoupit svrchní rámeÄky podle vaÅ¡ich pÅ™edstav a za chvíli máte hotovo. Je to rychlé, levné, flexibilní.
Váš byt může být koneÄnÄ› zcela dokonalý, a to do posledního detailu!

Osram Cool Blue s xenonovým efektem


Renomovaného výrobce svÄ›telných zdrojů Osram jistÄ› není nutné dlouze pÅ™edstavovat. Působí v tomto oboru již déle než sto let a s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností se každý z vás s nÄ›kterými výrobky této znaÄky setkal. Výjimkou není ani automobilový průmysl, kde patří tyto produkty ke svÄ›tové Å¡piÄce.halogenová autožárovka

Co je to Cool Blue

Osram Cool Blue je obchodní oznaÄení produktové Å™ady autožárovek, která se v průbÄ›hu nÄ›kolika let zaÅ™adila mezi nejprodávanÄ›jší na Äeském i evropském trhu. Je schválena pro provoz na pozemních komunikacích, s pÅ™edepsaným svÄ›telným tokem 1500 lumen a vyrábí se pro vÅ¡echny typy pÅ™edních svÄ›tlometů jako jednovláknová Äi dvouvláknová, ale také pro svÄ›tla parkovací, s oznaÄením W5W.noÄní provoz na víceproudé silnici

Xenonový efekt za pár desítek korun

V souvislosti s tímto typem svÄ›telného zdroje se nejÄastÄ›ji hovoří o tzv. xenonovém efektu Äi vzhledu. VyzaÅ™ovaný svÄ›telný paprsek napodobuje svit xenonové výbojky, ale je nutné si uvÄ›domit, že jde o halogenovou žárovku, nikoli halogenidovou výbojku. Intenzita svÄ›tla je pochopitelnÄ› slabší, než u výbojek, ale podstatný je hlavnÄ› barevný odstín s pÅ™evládající bílou barvou a s velmi jemným nádechem svÄ›tle modré barvy. Modrá je téměř neznatelná, skuteÄnÄ› se jedná jen o barevný náznak, protože přímé modré svÄ›tlo není ve svÄ›tlometech přípustné.
Efektu, pÅ™ipomínajícímu xenonovou výbojku ovÅ¡em docílíte doslova za pár korun, zatímco konstrukce svÄ›tlometu pro výbojky obnáší investici desítek tisíc korun, s Cool Blue to vyjde mnohem levnÄ›ji. Podstatná je vÅ¡ak barevná teplota svÄ›tla 4200 K, což je neutrální bílá, a ta je pro řízení vozu mnohem příjemnÄ›jší, než u klasické halogenové žárovky s teplotou chromatiÄnosti 3100 K. Lépe rozeznáte pÅ™edmÄ›ty v jízdním pruhu a v jeho okolí, budete rychleji https://www.kosmas.cz/knihy/208137/jemnym-dotykem/ reagovat na vodorovné i svislé dopravní znaÄení, na případné pÅ™ekážky, nerovnost vozovky a pohybující se jednostopá vozidla.

Co rozumíme pod pojmem světelné zdroje LED


LED oznaÄujeme svÄ›telné polovodiÄové souÄástky – diody, které vÄ›tÅ¡inu elektrické energie dovedou pÅ™emÄ›nit na svÄ›tlo. Zdá se to pomÄ›rnÄ› snadno pochopitelné a jasné, ale trvalo pÅ™ibližnÄ› půl století, než se podaÅ™ilo vyrobit stabilní svÄ›telný zdroj, který vyzaÅ™uje bílé svÄ›tlo. Bílá barva totiž sestává ze tří základních barev – z Äervené, zelené a modré, a právÄ› modrá byla tím nejproblematiÄtÄ›jším oříškem, který museli vÄ›dci v laboratorních podmínkách rozlousknout. ProÄ se tolik snažili o vývoj této technologie, a Äím nám může být prospěšná?svítidla v ložnici

Co získáte technologií LED

Snížíte náklady na spotřebu elektřiny – elektrický proud dodávaný do domácností musíme platit a není to zrovna levná záležitost. Část plateb ovlivnit sice nemůžeme, ale platby související se spotřebou ano. Jestliže stále ještě svítíte na mnoha místech starými žárovkami (s wolframovým vláknem, nebo halogenovými), vyplatí se přejít na světelné zdroje LED , jejichž spotřeba je mnohonásobně nižší.
Zvolíte si požadovanou barvu a intenzitu svÄ›tla – moderní svítidla umožňují plynulé stmívání a nastavení jakékoli barvy, vÄetnÄ› různých barevných pÅ™echodů, které lze ovládat i pomocí prvků tzv. chytré domácnosti. Základ vÅ¡ak tvoří tÅ™i barevné typy bílého svÄ›tla – teplá bílá pro odpoÄinek a přípravu ke spánku, neutrální bílá pro pohyb na chodbách a schodiÅ¡tích a pro koupelny, jídelní kouty, toalety, hotelové recepce, spoleÄenské a prezentaÄní sály a místnosti atp. a nakonec studená bílá pro pracoviÅ¡tÄ› typu psacích stolů, http://www.dudinger.cz/system-rozkladani-stolu kanceláří, kuchyňských linek, dílen a jiných pracoviÅ¡Å¥ s manuálním provozem.osvÄ›tlení chodby s kamerovým systémem
Jen tak snadno je nerozbijete a budou svítit dlouho – LED žárovky, panely i zářivky tvoří jádro z diod, které je chránÄ›no plastovým krytem. Ten bývá odolnÄ›jší, než sklenÄ›ná baňka klasických zářivkových trubic Äi žárovek. Silným úderem jej samozÅ™ejmÄ› poÅ¡kodíte, ale neroztříštíte na tisíc kousků. A životnost? Ta pÅ™esahuje desítky tisíc hodin, a jestliže nebudete riskovat a vsadíte na osvÄ›dÄeného výrobce, napÅ™. Osram nebo Philips, uÅ¡etříte i za výmÄ›nu zdroje svÄ›tla.

Zařiďte si vše dokonalé od samého začátku


AÅ¥ už jste momentálnÄ› v situaci, kdy si zaÅ™izujete nové bydlení nebo jen pÅ™edÄ›láváte to staré, rozhodnÄ› máte plnou hlavu toho, co si vÅ¡e pořídit a co koupit. VÄ›tÅ¡ina lidí pÅ™emýšlí, jak celkovÄ› sestavit kuchyň, jaké kachliÄky si vybrat do koupelny Äi jaké barvy zvolit v ložnici. Toho, co pÅ™i pÅ™edÄ›lávání nebo vytváření bydlení zařídit a vybrat je opravdu hodnÄ›, ale zároveň je i v celkovém rozhodování spoustu malých detailů, na které spousta lidí zapomíná nebo je vyÅ™eší jen tak rychle a v podstatÄ› je odbyde.Moderní jídelna
My si ale myslíme, že i ty nejmenší detaily se musí Å™eÅ¡it a rozhodnÄ› se nesmí vynechávat tak, jak to v dneÅ¡ní dobÄ› dÄ›lá vÄ›tÅ¡ina lidí. Takové vypínaÄe a zásuvky jsou opravdu velmi důležitým detailem, kterých si vÅ¡imne téměř každý. DennÄ› je používáte Vy i celá VaÅ¡e rodina. Používají je dokonce i návÅ¡tÄ›vy, proto byste nemÄ›li jejich výbÄ›r uspÄ›chat, ale mÄ›li byste si na tomto rozhodnutí dát opravdu velmi záležet.Staré zásuvky
Co totiž při zařizování neuděláte hned, už nikdy nepředěláte.
NebuÄte jako lidé, kteří koupí zásuvky a vypínaÄe v nejbližším supermarketu a je jim jedno jak vypadají. PravdÄ›podobnÄ› už byste je totiž nikdy nemuseli vymÄ›nit a zůstali by v domÄ› navždy. PoÅ™iÄte si nÄ›co opravdu exkluzivního, co si Váš dům opravdu zaslouží a díky Äemuž dodáte pomocí malých detailů opravdu exkluzivní design, kterého si vÅ¡imne opravdu každý hned na první pohled. VyzkouÅ¡ejte naÅ¡e unica vypínaÄe, které jsou opravdu velmi oblíbené, kvalitní a svým různorodým designem si získají snad opravdu každého. Jsme si jisti, že i Vy si mezi nejrůznÄ›jšími typy vyberete pÅ™esnÄ› takové, které budou ve VaÅ¡em bydlení opravdu ty nejlepší a díky kterým si budete naprosto jisti, že dát si záležet i na tÄ›ch nejmenších detailech se opravdu vyplatí, a jeÅ¡tÄ› k tomu, když je u nás můžete sehnat za opravdu fantastické ceny, které Vás jistÄ› potěší.